ที่มา: แถลงการณ์ของศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท ต่อสื่อมวลชลเมื่อวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564

เรียน ท่านสื่อมวลชน

ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว บนเกาะสมุย ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านความ งามของธรรมชาติ เนื่องจากรีสอร์ทได้สร้างบนแนวหินที่เรียงรายอย่างสวยงาม ทําให้เห็นถึงทัศนียภาพอันงดงามของท้อง ทะเลอ่าวไทย คุณชลลดา สุนทรวสุ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท ได้ยึดแนวคิดในการสร้างรี สอร์ท “หวนคืนสู่ธรรมชาติ” หรือ “back to nature” คือ การเคารพสิ่งแวดล้อม ต้นไม้ หิน โดยการอนุรักษ์คงไว้ ไม่ เคลื่อนย้ายจากเดิม จึงถือกําเนิดศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ทขึ้นด้วยแนวคิดที่คํานึงถึงความสอดคล้องของสิ่งปลูกสร้างและ ธรรมชาติ และให้ความสําคัญกับการพัฒนาและการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เราจึงสานต่อ แนวคิดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในเกาะสมุย และสังคมไทยด้วยโครงการ Unseen Samui และ ศิลาวดี ฟาร์ม

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะใน เกาะสมุยที่มีเศรษฐกิจหลักในท้องถิ่นคือ ธุรกิจการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ทําให้แผนงานการทํางานของ โรงแรมต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสถานการณ์ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นในตลาดนักท่องเที่ยวไทยเป็นหลัก คุณ ชลลดา สุนทรวสุ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท จึงมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นสื่อกลาง ในการ นําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆบนเกาะสมุย เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยคุณชลลดาได้กล่าวไว้ว่า “ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว ซึ่งมีชื่อเสียงในตลาดไทย เราพร้อมที่จะสนับสนุนเกาะสมุยให้เป็นที่ เราจึงพัฒนาทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดของโรงแรมและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนรู้จักมากขึ้น ให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน จึงเป็นที่มาของโครงการ” Unseen Samui” ที่เราต้องการนําเสนอ สมุยในมุมมอง ใหม่ๆ โดยสรรหา กิจกรรมหรือ สถานที่ใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ต่างๆในเกาะสมุย โดยการที่โรงแรมเป็นสื่อกลางใน การเชิญ Bloggers, influencers, KOLs หรือ celebrities มาเป็นส่วนร่วมในการโปรโมทโครงการ “Unseen Samui”บน Social Media Platform” โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ในการโปรโมท 4 รูปแบบการท่องเที่ยวตาม Lifestyle ที่แตกต่างกัน อันได้แก่

  1. กลุ่มชื่นชอบกีฬากิจกรรมและผจญภัย (Water Sports & Adventure)
  2. กลุ่มชื่นชอบร้านอาหารและคาเฟ่ (Local Cafe and Restaurant)
  3. กลุ่มชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Local Attractions)
  4. กลุ่มชื่นชอบการท่องเที่ยวทางเรือ (Cruising)

นอกจากแนวคิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและชุมชน คุณชลลดา สุนทรวสุ ยังมุ่งเน้นให้ความสําคัญทางด้าน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้พัฒนาพื้นที่ “ศิลาวดี ฟาร์ม” ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มเติมอีกด้วย ศิลาวดี ฟาร์ม ตั้งอยู่ห่างจากโรงแรมศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท ประมาณ 20 นาที มีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ พื้นที่นี้ถูกพัฒนาขึ้น เป็นฟาร์มตามแนวคิด “หวนคืนสู่ธรรมชาติ” อันเป็นแนวคิดดั้งเดิมจากการสร้างและบริหารโรงแรมศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท โดยการคํานึงและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบๆตัว โดยที่คุณชลลดา มีแนวคิดว่า เราอยากแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมงาน แขกที่มาพัก รวมไปถึงพันธมิตร ทางธุรกิจ ให้ความสําคัญกับระบบนิเวศน์ และเคารพธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาพัฒนาต่อยอดอย่างจริงจัง จึงเป็นที่มาของ ศิลาวดี ฟาร์ม”

ภายใน ศิลาวดี ฟาร์ม ประกอบด้วย แปลงปลูกผัก แปลงปลูกข้าว สวนผัก และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เราสามารถนํา ผลิตผลใช้ประกอบอาหารภายในรีสอร์ทให้แก่แขกผู้มาพักได้ อาทิเช่น เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค เรดคอรัล กรีนคอส กรีนบัตเตอร์เฮด ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก ร็อกเก็ต ไมโครกรีน ไมโครเรด ไธม์ โรสแมรี่ เคล ต้นมะกอก และยังมีผักสวนครัว เช่น ใบเหลียง ผักกูด ต้น หมุย ต้นมะเขือพวง ผักหวาน ถั่วพู แตงร้าน ตื่นฉ่ายฝรั่ง โหระพาอิตาลี และมะเขือเทศราชินี ผลไม้ที่ปลูกภายในฟาร์ม คือ มะละกอฮอนแลนด์ และ มะละกอแขกดํา และผลไม้ที่นํามาทดลองปลูกและประสบความสําเร็จในการขยายฟาร์มครั้งนี้ คือ เมลอน จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีขนาดลูกเล็กกระทัดรัด และเนื้อเมลอนรสชาติหวาน อร่อย นอกจากแปลงผักสวนครัวที่ปลูกภายในฟาร์มแล้ว ศิลาวดี ฟาร์มยังเลี้ยงสัตว์เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ให้ครบวงจร ได้แก่ แพะ ไก่ กวาง ห่าน ปลานิล ปลาทับทิม เพื่อบริโภคเศษอาหารจากผักเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว

แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ถูกนํามาใช้ตั้งแต่การวางแผนและคัดเลือกพันธุ์พืชที่มาปลูก เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ที่ สมบูรณ์ภายในฟาร์ม เช่น เรามีการทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารจากโรงแรม หรือ พืชที่ปลูก และบางส่วนนํามาเป็นอาหารของปลานิล ศิลาวดี ฟาร์ม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยหวังว่าการเปิดให้แขกผู้มาพักได้ชื่นชมและร่วมสัมผัสประสบการณ์การชมสวนนี้สร้างแรงบันดาลใจกับแขกในการคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเคารพธรรมชาติและสิ่งรอบตัวมากยิ่งขึ้น