เกียรติบัตรยืนยันผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการป้องกันไวรัสโควิด-19

ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ทขอขอบคุณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขที่ได้มอบประกาศเกียรติบัตรยืนยันผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อแขกผู้มาพักทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า ทางโรงแรมมีมาตรการที่เข้มงวดในเรื่องการจัดการด้านการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยอย่างแน่นอน ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของทางกระทรวงสาธารณสุข